0,00 


Obchodní podmínky  

Obchodní podmníky pro nakupování
Přehled podmínek pro nakupování v našem internetovém obchodě.

_^_    
Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém obchodě na adrese www.svetpanenek.cz  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím naší internetové prodejny jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno od čtrnácti dnů -až tři měsíce (délka doby dodání od výrobce) po obdržení objednávky a po zaplacení (složenkou) nebo platby (při platbě převodem).

V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem k zdlouhavé dopravě a na nutností celního odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty na tři měsíce a déle !!!

Doprava v ČR na panenky je zdarma!


Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události.

IV. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny a právním řádem platným v České republice. Reklamační řád internetové je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Druhy plateb, poštovné, balné a pojištění zásilky

Platba složenkou
Zákazník platí vybrané zboží složenkou.V této částce je již započítáno balné, poštovné a pojištění zásilky.

Platba předem (převodním příkazem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet)
Zvolí-li zákazník platbu předem, obdrží od nás na kopii objednávky zasílané E-mailem číslo účtu a variabilní symbol (číslo objednávky), který je nutný pro identifikaci platby. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou na objednávce (proforma faktuře) na tento účet. V této částce je již započítán manipulační poplatek, poštovné a pojištění zásilky. Zboží je expedováno okamžitě po ověření platby v expediční době uvedené v Obchodních podmínkách. Očekáváme, že zákazník poukáže potřebnou částku na náš účet neprodleně. Pokud do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky nebude platba připsána na náš účet, pošleme zákazníkovi E-mailem zprávu s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do pěti pracovních dnů od odeslání zprávy.

V odpovědi nás může zákazník požádat o rezervování zboží.V tomto případě musí zákazník zaplatit 25 procent zálohy do pěti pracovních dnů od naší odpovědi e-mailem.Tato záloha je nevratná!!! Zboží bude rezervováno do doby, kdy bude doplacena celá částka, nejdéle však 60 dní od zaplacení zálohy.


Zasílání zboží do zahraničí
V případě zásilky do zahraničí je balné, poštovné a pojištění zásilky hrazeno zákazníkem!!!

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží!

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci E-mailem nebo písemně. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

E-mail: svetpanenek@firemni.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

jméno a příjmení kupujícího
adresu
E-mail
podrobný popis závady
popis, jak závada vznikla

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží !
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí internetový obchod.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí internetový obchod poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Vyhrazujeme si právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

Panenky vám zajišťujeme a rezervujeme jen po zaplacení zálohy 25% z ceny panenek.Tato záloha je nevratná!

Všechny nabízené panenky na www.svetpanenek.cz  jsou sběratelské panenky. Nejsou to hračky a nejsou vhodné pro děti do osmi let!!!

Důležité upozornění! Pokud se Vám neozveme do druhého dne na Vaši objednávku, napište nám prosím e-mail na fajmanova@volny.cz .Děkujeme Vám.

_^_    

Nepřihlášen  
RegistrationCZ EN DE
Svetpanenek.cz,Soňa Fajmanová,Drnovská 508,Praha 6,Česká republika, e-mail: svetpanenek@firemni.cz
Powered by EPUS    Webdesign Comin.cz    © 2003-2005, Soňa Fajmanová